eDLRU ประถมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่างกายของเรา) ป.3 ตอน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

00:24:18 Mins
Rating: 3/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กเรียนกิจกรรมนอกชั้นเรียน มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เพื่อให้เด็ก ๆ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตตามมาตราฐานของตนเองได้