eDLRU ประถมศึกษา

สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

00:43:29 Mins
Rating: 3.33/5 (ผู้ให้คะแนน 3 คน)

คุณครูจะมาสรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรไปจนถึงการปริณิพานของพระพุทธเจ้า และสามารถช่วยให้เด็กปฎิบัติตามวันสำคัญของพระพูทธศาสนาได้อีกด้วย