eDLRU ประถมศึกษา

สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.3 ตอน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

00:43:29 Mins
Rating: 2.5/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

คุณครูจะมาสรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรไปจนถึงการปริณิพานของพระพุทธเจ้า และสามารถช่วยให้เด็กปฎิบัติตามวันสำคัญของพระพูทธศาสนาได้อีกด้วย