eDLRU ประถมศึกษา

สังคมศึกษา (ศาสนาของเรา) ป.1 ตอน ปฏิทินน่ารู้

00:26:25 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูจะมาสอนให้เด็กสามารถ บอก วัน เดือน ปี และการนับช่วงวันเพื่อให้เด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้