eDLRU ประถมศึกษา

ศิลปะ (สนุกกับงานศิลป์) ป.3 ตอน รูปร่าง รูปทรง ทัศนธาตุ

00:27:47 Mins
Rating: 2.33/5 (ผู้ให้คะแนน 3 คน)

คุณครูจะให้เด็กเรียนรู้วิธีการบรรยายรูปร่าง รูปทรงตามธรรมชาติ หรืองานทัศนศิลป์ และสามารถจำแนกทัศนธาตุได้