eDLRU ประถมศึกษา

ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.3 ตอน อักษร 3 หมู่ (ไตรยางศ์)

00:28:06 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนเกี่ยวกับ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าอักษรแต่ละหมวดหมู่เป็นอย่างไร และมีอะไรบ้างในหมู่นั้น ๆ