eDLRU ประถมศึกษา

ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.2 ตอน มาตราแม่กก

00:36:25 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนให้เด็กได้อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง และการเขียนคำสะกดคำเกี่ยวกับ “มาตราแม่กก” ได้อย่างถูกต้อง