eDLRU ประถมศึกษา

ภาษาไทย (สนุกกับสระและมาตราตัวสะกด) ป.2 ตอน การอ่านและเขียนสะกดคำจากสระเสียงสั้น ยาว

00:43:58 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้สอนการอ่านออกเสียงคำ สระเสียงสั้นเสียงยาว เพื่อให้สามารถอ่านคำคล้องจอง บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง