eDLRU ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ (จำนวนและเงิน) ป.2 ตอน การเปรียบเทียบจำนวน

00:45:31 Mins
Rating: 5/5 (ผู้ให้คะแนน 1 คน)

คุณครูได้ให้เด็กได้คิดเลขเร็วและ ได้สอนเกี่ยวกับการเปรียยบเทียบจำนวนและการใช้สัญลักษณ์เป็นการทบทวนความรู้เก่าใน ป.1