eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.2 ตอน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

00:44:58 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

คุณครูได้ให้เด็ก นำเสื้อผ้ามาจากที่บ้าน เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และวิธีการผับผ้าที่ถูกต้อง และเพื่อให้เด็ก ๆ บอกวิธีการทำงานและประโยชน์ได้ถูกต้อง