ASEAN Checkin

ตอน ลาว

00:11:49 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ประเทศลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สปป.ลาว 
มีเมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ เอกลักษณ์ของสตรีลาว คือการนุ่งผ้าซิ่นเข้าร่วมงานราชการต่างๆ