ASEAN Checkin

ตอน เมียนม่าร์

00:16:08 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ประเทศเมียนม่าร์ หรือพม่า มีเมืองหลวงคือ เนปยีดอ  มีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วมกับประเทศไทย มีประชากรราว 31.5 ล้านคน ประชาชนประกอบด้วยคนชาวเผ่าต่างๆ