ASEAN Checkin

ตอน กัมพูชา

00:14:52 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโด-จีน  มีเมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ