ข่าวสาร
รายการข่าวสาร

SDIB ต้อนรับและบรรยายความรู้แก่ น.ศ จากศูนย์ฯ ตรัง

วันที่ : 2015-05-26 13:37:49 , เข้าชม : 1744

เมื่อวันอังคารที่ 26  พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  หน่วยงานฝ่ายมัลติเมีเดีย  ได้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์11405  อาคาร 11 โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน E-learning และ หน่วยงานระบบและเครือข่าย โดยในส่วนของ…

SDIB จัดอบรมนวัตกรรมมัลติมีเดีย

วันที่ : 2015-04-22 18:46:58 , เข้าชม : 1864

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558  SDIB จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมด้านมัลติมีเดีย แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน นักศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจเก๊่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตรายการ ระหว่าง เวลา 13.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิ้่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ    งานครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นาย ธีรบุญ…

SDIB แนะนำหน่วยงาน และให้ความรู้ด้านมัลติมีเดีย

วันที่ : 2015-03-31 10:10:51 , เข้าชม : 1818

เมื่อวันอังคารที่ 31  มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายมัลติมีเดียได้รับเชิญจาก ผศ. ดร. พรเทพ ลี่ทองอิน และ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ เพื่อ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เกี่ยวกับ การผลิตสื่อฯ…

SDIB ถ่ายทอดสดออนไลน์ งานประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

วันที่ : 2015-03-03 09:47:33 , เข้าชม : 751

เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กลุ่มงานมัลติมีเดียได้ดำเนินงานถ่ายทอดสดออนไลน์ งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ที่จัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และในโอกาสเดียวกันนี้  ช่องSDIB2 ได้บันทึกเทป กิจกรรมในงาน ถ่ายทอดความคิดประสบการณ์ของนักศึกษาและคณะนักเรียนจากสถาบันต่างๆ…

โครงการ eDLRU จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานผลิตสื่อฯ

วันที่ : 2015-01-15 15:04:01 , เข้าชม : 570

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  มกราคม 2558 กลุ่มงานมัลติมีเดีย ในส่วนโครงการ eDLRU ได้มีการจัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการผลิตรายการสื่อการสอนปฐมวัย และประถมศึกษา  และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน  โดยมี ผศ. ดร. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ  เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับ ตัวแทน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ฝ่ายมัลติมีเดีย  ฝ่ายเทคนิคเผยแพร่   และทีมงานผลิตสื่อ…

นวัตกรรมใหม่ของระบบการถ่ายทอดสดผ่าน sdib.dusit.ac.th

วันที่ : 2014-08-13 11:58:01 , เข้าชม : 435

กลุ่มงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการถ่ายทอดสดเป็นการทอดทอดโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถดำเนินการถ่ายทอดสดได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยจัดการอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน วันที่ 13 ส.ค. 57 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม Conference 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SDIB2 ผลิตรายการ SDU 2 DAY ตอน วัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ : 2014-06-26 17:11:05 , เข้าชม : 300

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน จัดโครงการวัฒนธรรมอาเซียน"คหกรรมวิชาการ4" ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารรักตกนิษฐ ชั้น 1 SDIB2 ได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อผลิตรายการ SDU 2 DAY ตอน วัฒนธรรมอาเซียน"คหกรรมวิชาการ4" เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและการแสดงผลงานของนักศึกษา รับชมได้ทางช่อง SDIB 2 sdib.dusit.ac.th

SDIB ผลิต SDU 2 DAY พร้อม ถ่ายทอดสด ANDREW BIGSS

วันที่ : 2014-07-03 13:26:22 , เข้าชม : 434

งานมนุษย์วิชาการ วันที่ 2 - 3 ก.ค. 57 ณ หอประชุมรักตกนิษฐชั้น 1 กลุ่มงาน SDIB ได้ผลิตรายการ SDU 2 DAY ตอน มนุษย์วิชาการ พร้อมทั้งการถ่ายทอดสด TALK SHOW หัวข้อ "ABC ภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว" กับ ANDREW BIGSS เวลา 9.00 - 12.00 น. ในวันที่ 3 ก.ค. 57 SDIB 2 sdib.dusit.ac.th heart
 

SDIB เดินสาย 5 จังหวัด ถ่าย present ให้ ศูนย์นอกฯ

วันที่ : 2014-02-15 16:33:37 , เข้าชม : 370

SDIB เดินทางถ่ายทำวิดิทัศน์ให้กับ ศูนย์การศึกษาฯ ในต่างจังหวัดจังหวัดได้แก่ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี /หัวหิน/ นครนายก/ตรัง และลำปาง ตามโครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์การศึกษาฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2013  จาก แนวคิดของท่านอธิการบดี ผศ.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ที่ส่งมอบให้ ฝ่ายมัลติมีเดียรับผิดชอบ ซึ่ง ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากศูนย์การศึกษาทุกศูนย์…