ข่าวสาร
รายการข่าวสาร

24-25/08/2017 มสด ถ่ายทอดสด งาน “Online Information and Education Conference 2017”

วันที่ : 2017-09-14 12:09:53 , เข้าชม : 1576

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  “Online Information and Education Conference 2017” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ม.สวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยทำหน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ทำการถ่ายทอดสดพิธีเปิด…

2/08/2017 TBL จัดอบรม Active Learning แก่ศูนย์หัวหินฯ

วันที่ : 2017-09-14 11:45:35 , เข้าชม : 1493

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรม” การจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา8.00-16.00 ณ ห้องเรียน 833 อาคาร 8 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมี ดร. เอื้ออารี…

26/07/2017 สำนักวิทยบริการรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมฯ

วันที่ : 2017-09-14 11:44:00 , เข้าชม : 1455

สำนักวิทยบริการฯ โดย อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” บรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning  เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

29/06/2017 TBL จัดอบรม โปรแกรม Endnote X8 ให้วิทยาเขตสุพรรณบุรีฯ

วันที่ : 2017-09-14 11:41:28 , เข้าชม : 1413

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรม Endnote x8 เป็นโปรแกรมสำเร็จรุปสำหรับการจัดการ บรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.สวนดุสิต โดยมี อ.ชัชวาลย์ ลาภเกิน และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณีเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องปฎิบิติการคอมพิวเตอร์…

SDIB ต้อนรับและบรรยายความรู้แก่ น.ศ จากศูนย์ฯ ตรัง

วันที่ : 2015-05-26 13:37:49 , เข้าชม : 3252

เมื่อวันอังคารที่ 26  พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  หน่วยงานฝ่ายมัลติเมีเดีย  ได้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์11405  อาคาร 11 โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน E-learning และ หน่วยงานระบบและเครือข่าย โดยในส่วนของ…

SDIB จัดอบรมนวัตกรรมมัลติมีเดีย

วันที่ : 2015-04-22 18:46:58 , เข้าชม : 2468

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558  SDIB จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมด้านมัลติมีเดีย แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน นักศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจเก๊่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตรายการ ระหว่าง เวลา 13.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิ้่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ    งานครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นาย ธีรบุญ…

SDIB แนะนำหน่วยงาน และให้ความรู้ด้านมัลติมีเดีย

วันที่ : 2015-03-31 10:10:51 , เข้าชม : 2422

เมื่อวันอังคารที่ 31  มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายมัลติมีเดียได้รับเชิญจาก ผศ. ดร. พรเทพ ลี่ทองอิน และ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ เพื่อ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เกี่ยวกับ การผลิตสื่อฯ…

SDIB ถ่ายทอดสดออนไลน์ งานประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

วันที่ : 2015-03-03 09:47:33 , เข้าชม : 1300

เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กลุ่มงานมัลติมีเดียได้ดำเนินงานถ่ายทอดสดออนไลน์ งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ที่จัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และในโอกาสเดียวกันนี้  ช่องSDIB2 ได้บันทึกเทป กิจกรรมในงาน ถ่ายทอดความคิดประสบการณ์ของนักศึกษาและคณะนักเรียนจากสถาบันต่างๆ…

โครงการ eDLRU จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานผลิตสื่อฯ

วันที่ : 2015-01-15 15:04:01 , เข้าชม : 1146

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  มกราคม 2558 กลุ่มงานมัลติมีเดีย ในส่วนโครงการ eDLRU ได้มีการจัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการผลิตรายการสื่อการสอนปฐมวัย และประถมศึกษา  และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน  โดยมี ผศ. ดร. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ  เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับ ตัวแทน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ฝ่ายมัลติมีเดีย  ฝ่ายเทคนิคเผยแพร่   และทีมงานผลิตสื่อ…