SDIB แนะนำหน่วยงาน และให้ความรู้ด้านมัลติมีเดีย
วันที่ : 2015-03-31 10:10:51 , เข้าชม : 2278 คน

เมื่อวันอังคารที่ 31  มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายมัลติมีเดียได้รับเชิญจาก ผศ. ดร. พรเทพ ลี่ทองอิน และ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ เพื่อ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เกี่ยวกับ การผลิตสื่อฯ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงาน SDIB รวมถึง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียในด้านต่างๆ โดยการบรรยายมีขึ้น ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ภาพ/ข่าว น.ส อำภาพร  นามเสนา