eDLRU ประถมศึกษา

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารและโภชนาการ) ป.1 ตอน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

00:28:40 Mins
Rating:3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

คุณครูสอนเรื่อง เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนดังนั้น เด็ก ๆ จึงควรรู้วิธีการแต่งกายและ การเก็บรักษาเครื่องแต่งกายได้ด้วยตนเอง

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา