ถ่ายทอดสด

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)