ถ่ายทอดสด (เริ่ม 14.00 - 16.00 น.)

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย