ถ่ายทอด

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel” วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร