English for more

ตอน Graduation Ceremony ตอน 5

00:03:26 Mins
Rating:3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

การพูดถึงนานจ้างภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอย่างไร และผู้ถูกจ้างจะเรียกว่าอย่างไร และเงินเดือนถูกเรียกว่าอย่างไร ถ้ายังว่าวงงานอยู่จะรียกว่าอย่างไร

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา