วิโรจน์ พยัคพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงาน

โทร. 5337
viroj_pay@dusit.ac.th


 
 


ววรนนท์ ดีผดุง
ฝ่ายผลิตช่อง 2กล้อง/ตัดต่อ

โทร. 5334
worwhere@gmail.com


 

จิรโรจน์ ร่มโพธิ์ทอง
กล้อง/เสียง/ผังรายการ

โทร. 5313
jiraroj_rom@dusit.ac.th


 

ไพรัช ภู่ระหงษ์
ฝ่ายผลิตช่อง 1 กล้อง/ตัดต่อ

โทร. 5334
purahong@hotmail.com


 


ตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด
ฝ่ายผลิตช่อง 3 กล้อง/พัสดุ

โทร. 5335
tarkunsak_sri@dusit.ac.th


 

พลัง เนาสราญ
ฝ่ายผลิตช่อง 3 กล้อง/ตัดต่อ

โทร. 5335
palang_noa@dusit.ac.th


 

นิมิตร สังขภิญโญ
ฝ่ายผลิตช่อง 1 กล้อง/ตัดต่อ

โทร. 5334
poonimit@yahoo.com


 


สันทนีย์ ยะสารวรรณ
โปรดิวเซอร์/กราฟิก

โทร. 5335
dusitarts@yahoo.com


 

ชัยพงศ์ เทพธานี
ฝ่ายผลิตช่อง 2 กล้อง/ตัดต่อ

โทร. 5334
tepthanee@gmail.com 

อำภาพร นามเสนา
เลขา/ประสานงาน

โทร. 5337
nongaomtuinui@hotmail.com