SUAN DUSIT INTERNET BROADCASTING: SDIB

         

         อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง ( INTERNET BROADCASTING ) คือ เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต

 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถโยกย้ายข้อมูลจำนวนมากของภาพและเสียง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ด้วยการบีบอัดสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณภาพและเสียงที่เรียกว่า “Streaming Video & Audio” เพื่อให้ผู้ที่อยู่ปลายทางสามารถดูและฟังได้ในทันที

 

         SUAN DUSIT INTERNET BROADCASTING: SDIB เป็นการผลิตและพัฒนา “นวัตกรรมทางการศึกษา”ที่มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาบูรณาการ

 

กับงานนิเทศศาสตร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สามารถออกอากาศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

 

ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งบนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยเผยแพร่สาระความรู้

 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://sdib.dusit.ac.th เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงที่หลากหลายให้กับ

 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ( Channel ) ดังนี้

         

          ช่อง 1 KIDS Channel

         

          ช่อง 2 Self-Study Channel

         

          ช่อง 3 Variety Channel

        

          ช่อง 4 Suan Dusit PR Channel