ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง KIDS TV

อยากรู้ ต้องรู้

ตอน การสอนแบบบรูณาการ

00:10:57 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

การสอนแบบบูรณาการมีกระบวนการคิดเข้ามามีส่วนร่วม และฝึกให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ที่มากขึ้นผ่านกิจกรรมบูรณาการ