ดูทั้งหมด

รายการย้อนหลัง PR

สวนดุสิตในสื่อมวลชน

ข้อดี ข้อเสีย มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

00:05:22 Mins
Rating: 0/5 (ผู้ให้คะแนน 0 คน)

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในข่าวไทยพีบีเอส
การผลักดันมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบนั้น มีปฏิกิริยาจากทั้ง 2 สถาบันแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิตเห็นพ้องต้องกันเพราะมีเป้าหมายชัดเจน ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกลุ่มที่คัดค้านเพราะเกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ความสำเร็จในการจัดการหลักสูตรปฐมวัย-ประถมศึกษา, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์, โรงเรียนการเรือน หลักสูตรคหกรรมศาสตร์, หลักสูตรการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจการบิน เป็นอัตลักษณ์สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตพยายามสะท้อนถึงคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ นักศึกษาส่วนหนึ่งเชื่อว่า การออกนอกระบบจะช่วยสร้างคุณภาพให้เป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ความเข้มแข็งด้านหลักสูตรวิชาการ งานวิจัยและธุรกิจวิชาการ เป็นจุดเด่นที่ รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ชี้ให้เห็นความพร้อมออกนอกระบบ ที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสะท้อนผ่านคุณภาพทางวิชาการและศักยภาพบัณฑิตในอนาคต

ข้อความคัดค้านการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเฟซบุ๊กกลุ่มเสรี นนทรี ยังคงตอกย้ำให้เห็นถึงเสียงสะท้อน จากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์อีกกลุ่มที่เห็นต่างในประเด็นนี้ โดยนายอนุชา ตาดี มองว่าความไม่ชัดเจนในแนวทางบริหารจัดการอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคต
Credit. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS