หน้าหลัก /

ข่าวสาร

SDIB ต้อนรับและบรรยายความรู้แก่ น.ศ จากศูนย์ฯ ตรัง
  • วันที่ : 2015-05-26 13:37:49 , เข้าชม : 3648 คน

    เมื่อวันอังคารที่ 26  พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  หน่วยงานฝ่ายมัลติเมีเดีย  ได้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์11405  อาคาร 11 โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน E-learning และ หน่วยงานระบบและเครือข่าย โดยในส่วนของ SDIB ได้มีการบรรยาย และแนะนำ เกี่ยวกับ รายการช่องต่างๆ  การออกแบบเว็บไซต์ การใช้งาน ตลอดจน ใช้โอกาสนี้ เป็นการสำรวจ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่อไป