eDLRU ปฐมวัย

กิจกรรมสงบ ตอน บทร้อยกรองแสนสนุก

00:17:56 Mins
Rating: 3.24/5 (ผู้ให้คะแนน 21 คน)

กิจกรรมสงบ

ตอน บทร้อยกรองแสนสนุก อนุบาล ๒

ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตุ

การเชื่อมโยง การเปรียบเทียบ และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การฟัง

การพูด และการเขียนรายการย้อนหลัง KIDS TV

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา