หน้าหลัก /

ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ

ถ่ายทอด

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ