หน้าหลัก /

ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ

การถ่ายทอดสด

งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ