หน้าหลัก /

ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ

ถ่ายทอดสด

ครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ ๗ และ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ครั้งที่ ๘ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสัมมนาวิชาการ "ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารฮาลาล"