หน้าหลัก /

ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ

ถ่ายทอด

เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "กฎหมายและการเมืองในยุคดิจิทัล : โอกาส ความท้าทายและการปรับตัว" ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)