หน้าหลัก /

ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ

รับชมการถ่ายทอดสด

งานพิธีคารวะบูรพาจารย์ และงานเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวสู่เส้นทางวิชาชีพครู” ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์