สวนดุสิตพาเที่ยว

ตอน วังวรดิศ

00:14:57 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

วังวรดิศ

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เป็นอาคารสูง 2 ชั้น รูปตัวแอล หลังคาทรงจั่วหักมุมตอนปลาย มีความชันมากจนใต้หลังคาสามารถใช้เป็นห้องเก็บของได้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เป็นอาคารสูง 2 ชั้น รูปตัวแอล หลังคาทรงจั่วหักมุมตอนปลาย มีความชันมากจนใต้หลังคาสามารถใช้เป็นห้องเก็บของได้รายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา