รักษ์วัฒนธรรมไทยกับ SDU

ตอน การทำกระทงลอย

00:21:48 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

ภาชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้เป็นต้น ยกขอบสูงสําหรับใส่ของ ถ้าเสริมขอบปากเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ โดยรอบ เรียกว่า กระทงเจิม ภาชนะที่ทําขึ้นสําหรับลอยน้ำในประเพณีลอยกระทง ตอนหนึ่ง ๆ ของนาซึ่งมีคันกั้น เรียกว่า กระทงนา อันนา ก็เรียก ผ้าท่อนหนึ่ง ๆ ของจีวร มีลักษณะเหมือนกระทงนา ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม ไม้กระดานที่ยึดกราบเรือหรือพาดแคมเรือทั้ง ๒ ข้างเป็นตอน ๆ (เทียบมลายู กุดง) ตอนหนึ่ง ๆ ของข้อความ (กฎ) ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้ง การกระทําความผิดแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง เช่น การกระทําความผิดฐานลักทรัพย์หลายครั้ง การลักทรัพย์แต่ละครั้งเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง ๆ (เลิก) ฐานปรับตามกรมศักดิในกฎหมายเก่า.ว. ใช้ควบกับคํา รุ่น ว่า รุ่นกระทง เรียกไก่อ่อนอายุประมาณ ๓ เดือนว่า ไก่กระทง ใช้สําหรับเรียกไก่ตัวผู้ที่สอนขันว่า ไก่รุ่นกระทง โดยปริยายใช้เรียกชายกําลังแตกเนื้อหนุ่มเป็นเชิงเปรียบเปรยว่า หนุ่มรุ่นกระทงรายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา